Безплатна подмяна на изделието и 10 ГОДИНИ гаранция Научи повечеДоверете се на качеството!

Политика за поверителност

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА СТОЯН НЕДЕЛЧЕВ ЕООД

1.ПРЕДМЕТ-чл.1.настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между СТОЯН НЕДЕЛЧЕВ ЕООД,гр.Русе с.Николово ул.„ЛИПНИК №81”,представлявано от Сроян Неделчев,наричан по-долу за краткост доставчик,и клиентите,наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ,на сайтът „GRILLSGARDEN“

2.ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.2.Информация съгласно закона за електронната търговия и закона за защита на потребителите…….

1.Найменование на доставчика Стоян Неделчев ЕООД

2.Седалище и адрес на управление с.Николово ул Липник №81

3.Адрес за упражняване на дейността…..с.Николово ул Липник №81.

4.Данни за кореспонденция….с.Николово ул Липник №81 info@grillsgarden.com,тел….0893884779

3.ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТЪТ-GRILLSGARDEN

Чл.3 Сайтът-GRILLSGARDEN,е достъпен в интернет на адрес info@grillsgarden.com,чрез който ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко продажба и доставка на предлаганите от сайтът стоки,включително следното…..

1.Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори със сайтът дистъпен в интернет;

2.Да сключват договори за покупко продажба и доставка на стоките,предлагани от сайтът.

3.Да преглеждат стоките,техните характеристики,цени и условия за достовка.

4.Да бъдат уведомявани за правата,пройзтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на САЙТЪТ в интернет.

Чл.4.Доставчикът експедира стоките чрез куриер и гарантира правата на ползвателите предвидени в закона,в рамките на добросъвестността,възприетите в практиката,потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл.5.(1)Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките,предлагани от сайтът-info@grillsgarden.com,чрез телефон или друго средство за комуникация от разстояние.

(2)По силата на сключеният с ползвателите договор за покупко-продажба на стоки,доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собственноста на ползвателя и на определените от него чрез интерфейса стоки в срок определен при потвърждение на поръчката.

(3)Ползвателите заплащат на доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията,определени на САЙТЪТ и на настоящите общи условия.

Възнаграждението е в размер на цената,обявена от доставчика на сайтът в интернет.

(4)цената за транспорта се определя отделно и изрично от цената на стоките в зависимост от количеството и населеното място на доставка.

Чл.6.(1)Ползвателя и доставчика се съгласяват,че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления от закона за електронният документ и електронният подпис и чл11 от закона за електронната търговия.

4.Използване на сайтът

Чл.7′(1)За да използва сайтът за сключване на договори за покупко-продажба на стоки,ползвателя следва да въведе свойте имена,е-mail,телефон и адрес на доставка

(2)Адресът на доставка се определя от ползвателя,чрез попълване на формуляра по електронен път в сайта на доставчика.

(3)Със попълване на данните си да приемам общите условия ползвателя декларира чее запознат с тези общи условия и е съгласен с тях и се задължава да предостави верни и актуални данни.

(4)ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-продажба

(1)договорът се сключва на български език

(2)договорът между доставчика и ползвателя представлява настоящите общи условия достъпни на адрес info@grillsgarden.com.

(3) този договор се счита за сключен от момента на изпращане на поръчката от ползвателя към доставчика чрез интерфейса на доставчика.

(4)доставчикът доставя стоките чрез куриер на посоченият от ползвателите адрес и не носи отговорност в случей,че посочените от ползвателите данни са неверни и заблуждаващи

Чл13(1)потребителя се съгласява че доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените договори и тяхната доставка.

Чл15 (1) срокът на доставка на стоката или началният момент от който тече е определен в потвърждението на поръчката от Доставчика на САЙТЪТ.

Чл.17 доставчикът доставя и предава стоката,може и чрез куриер на ползвателя в определеният срок.

Чл.18 ползвателя трябва да прегледа стоката в момента на доставка и предаването и от доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно доставчика.

Чл.19 При предостявябе на инструкциите за монтаж на градинските изделия на GRILLSGARDEN не носи всякаква гражданска и наказателна отговорност за произшествия който могат да произтекат при неспазване на инструкциите.

5.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЧЛ.19 доставчикът предприема мерки за защита на личните данни,по специално обща директива на ЕС относно защита на данните („ОДЗД”).

Доставчикът ще използва данните на ползвателите в процесите на офертиране,обработка и доставка на поръчка,който са били посочени от ползвателите.

Чл.27 настоящите общи условия влизат в сила за всички ползватели info@grillsgarden.com.

Цената на стоките са включени всички данъци се определя от доставчика в профила на всяка стока в сайта.

Чл.25 За неуредени въпроси,свързани с изпълнението и тълкуването на този договор,се прилагат законите на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!

СТОЯН НЕДЕЛЧЕВ-ЕООД гр.Русе-GRILLSGARDEN-тел-0893884779